Leveransvillkor


Gäller från 12.04.2020

Leveransvillkor

Gäller från 14.4.2020


Vertos Oy | bite away®
Keski-Kaari 18 | 70420 Kuopio
customerservice@biteaway.fi
tfn 044 779 5555
(FO-nummer: 2528339-3) 

Gäller från 12.4.2020

Webbutik 
biteaway.fi är Vertos Oy:s (FI25283393) marknadsplats. Dessa avtalsvillkor tillämpas i affärsförbindelsen mellan Vertos Oy och dess kunder. Vertos Oy har rätt att uppdatera dessa avtalsvillkor utan förhandsanmälan. På beställningarna tillämpas de avtalsvillkor som gäller vid beställningstidpunkten och som kan läsas på Vertos Oy:s webbplats.

Vertos Oy ansvarar inte för skada som orsakas av ett oöverstigligt hinder. Som ett oöverstigligt hinder betraktas en sådan oförutsebar omständighet eller förändring i förhållandena som står utanför Vertos Oy:s möjligheter att påverka. Vertos Oy är skyldigt att utan dröjsmål underrätta kunden om ett oöverstigligt hinder.


Kunden och dataskydd 
Vertos Oy hälsar alla privatkunder och företagskunder välkomna. I affärsförbindelsen iakttas tillämplig finsk lagstiftning och EU-lagstiftning i fråga om konsumenthandel, marknadsföring och reklam. I köpekontraktet mellan företagskunder och Vertos Oy iakttas i första hand dessa avtalsvillkor och i övrigt Finlands köplag.

Kunden är skyldig att när han eller hon gör beställningen lämna ut fullständiga kontaktuppgifter som innehåller åtminstone konsumentkundens namn, adress och telefonnummer samt eventuellt e-postadress. De uppgifter som krävs av företagskunder är kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-post samt FO-nummer, postadress, ett eller flera telefonnummer och vid behov faktureringsadress.

Uppgifterna om kunderna har sparats i Vertos Oy:s kundregister, och dessa uppgifter används för att upprätthålla kundrelationen. Vertos Oy har dessutom rätt att behandla och lämna ut uppgifter i registret för motiverade ändamål (såsom direktmarknadsföring) i enlighet med dataskyddslagen (1050/2018).

En dataskyddsbeskrivning enligt dataskyddsförordningen finns dessutom till påseende på adressen Vertos Oy, Keski-Kaari 18, 70420 Kuopio. Kunden kan förbjuda användningen och behandlingen av sina uppgifter för marknadsföringsändamål och kontrollera uppgifterna om sig själv genom att kontakta Vertos Oy:s kundbetjäning. Kontakterna ska göras skriftligen och skickas undertecknade till adressen: Vertos Oy, Keski-Kaari 18, 70420 Kuopio. Mer information i dataskyddsbeskrivningen.

Efter köpet kan kunden få en inbjudan till produktbedömning om e-postadressen har lagts till beställningen. Det är frivilligt att svara på bedömningen. Inbjudan gäller endast produkter som kunden redan har köpt. I samband med bedömningen visas inte kundens kontaktuppgifter offentligt. Vertos Oy använder de uppgifter som samlats in genom bedömningarna för att utveckla kundupplevelsen, produktsortimentet och tjänsterna.

På webbplatsen biteaway.fi används kakor (eng. Cookies) som gör det möjligt att vidareutveckla webbplatsen så att den blir mer användarvänlig. På webbplatsen biteaway.fi är kakornas syfte att underlätta, förbättra och påskynda användarupplevelsen. Kakor kan också användas för att erbjuda kunden bättre erbjudanden och mer personliga produktrekommendationer. En kaka är en liten textfil som biteaway.fi:s webbserver sparar på användarens hårddisk. En del av innehållet på webbplatsen biteaway.fi kan kräva att kakor godkänns för att fungera. Användarens webbläsare godkänner sannolikt kakor med färdiga standardinställningar, men användaren kan också förhindra att kakor används via webbläsarinställningarna eller genom att avlägsna kakor från webbläsaren när användningen av tjänsten har upphört. Mer information om webbläsarspecifika bruksanvisningar finns i webbläsartillverkarens anvisningar.

Prislista 
Priserna inkluderar mervärdesskatt, men inte transport, om inte annat anges. Om det finns uppenbara prisfel i prislistan, säljs produkten inte till ett klart lägre pris, om det kan antas att kunden har förstått felet.

Uppskattningarna av leveranstiderna har gjorts utifrån de uppgifter som transportbolagen lämnat. Vertos Oy eller de leverantörer som bolaget anlitar är inte ansvariga för förseningar till följd av oförutsedda förändringar utanför sitt influensområde.

Vertos Oy förbehåller sig rätten att begränsa försäljningen av produkter i exceptionellt stora partier.

Beställning 
Produkterna beställs i biteaway.fi-webbutiken genom att de flyttas till en varukorg och innehållet i varukorgen betalas i webbutikens kassa. Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt. Kontaktuppgifterna som efterfrågas i samband med beställningen används inte för annat än leverans av beställningen eller utredning av oklarheter i beställningen. När du beställer i webbutiken förutsätts du ha bekantat dig med och förbundit dig till de leveransvillkor som gäller vid respektive tidpunkt.

 

Betalning 
Bite away-webbutikens betalningsförmedling sköts av

1. Klarna. Klarnas service- och betalningsvillkor:

Pay Later & Slice it

2. Stripe är ett säkert och enkelt betalningsmedel. När du i webbutiken på sidan Betalningsmedel väljer kreditkortsbetalning, fungerar Stripe som betalningsförmedlare. Betalningen sker direkt i webbutiken, du skickas inte vidare till en annan tjänst. När du betalar med kreditkortsbetalning som Stripe erbjuder, godkänner du Stripes villkor.

Vertos Oy svarar för det lagstadgade ansvaret för fel på produkterna när garantin inte längre gäller eller när garanti inte har beviljats. Du får mer information per e-post på adressen asiakaspalvelu@biteaway.fi.

Vertos Oy:s ger vid behov mer anvisningar om återvinning av produkten.

Reklamation 
Kunden är skyldig att visa upp ett köpbevis, ett kvitto eller något annat intyg över inköpsplatsen och inköpstidpunkten i samband med returnering eller när han eller hon reklamerar ett fel i varan. Vertos Oy förbehåller sig rätten att av köparen ta ut kostnaderna för sökning av kvitto.

Reklamationer behandlas endast skriftligen. En fritt formulerad reklamation kan skickas antingen per e-post till adressen asiakaspalvelu@biteaway.fi eller per brev till Vertos Oy på adressen Keski-Kaari 18, 70420 Kuopio.

Avgörande av meningsskiljaktigheter och forum: Konsumentkunden har rätt att låta konsumenttvistenämnden lösa meningsskiljaktigheter till följd av detta avtal (www.kuluttajariita.fi/sv/). Innan ett ärende förs till konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/). En kund kan väcka talan mot Vertos Oy om tvister som beror på ett avtals skuldförhållande antingen vid tingsrätten på Vertos Oy:s hemort eller vid tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets han eller hon har sin hemvist. Om Kunden inte har hemvist i Finland, behandlas tvisterna vid tingsrätten på Vertos Oy:s hemort.

Ombudskostnader ersätts inte, eftersom konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden kostnadsfritt erbjuder hjälp med att lösa meningsskiljaktigheter.

Tilläggsvillkor för företagskunder (B2B) 
Företagskunder har möjlighet att ansöka om att bli faktureringskunder via vår företagsförsäljning. Du får mer information antingen per e-post på adressen customerservice@biteaway.fi eller per telefon 044 779 55 55.

Vertos Oy ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust, skada eller inkomstförlust som produkten och/eller tjänsten orsakar. Vertos Oy:s ersättningsansvar begränsar sig alltid till innehållet i dessa avtalsvillkor. Ansvar för produktfel begränsar sig till eventuell återbetalning av köpeskillingen minus nyttan av användningen.

Garantitiden för en produkt som skaffats för företagsbruk bestäms enligt tillverkarens garantivillkor, och när garantitiden går ut upphör Vertos Oy:s ansvar.

Vertos Oy är inte skyldigt att fullgöra avtalet om bolaget stöter på ett oöverstigligt hinder som bolaget inte skäligen kan övervinna. Vertos Oy är inte skyldigt att ersätta kunden för skada eller kostnader som orsakas av ett oöverstigligt hinder och har rätt att häva avtalet.

När kunden lämnar in beställningen och/eller anbudsförfrågan godkänner kunden obestridligen Vertos Oy:s avtalsvillkor. Eventuella upphandlingsavtalsvillkor som kunden använder iakttas inte om de står i strid med Vertos Oy:s avtalsvillkor.


svenska sv
Swedish